Interimair Linkedin Interimair Twitter
Interimair logo

Links

Informatie en ontwikkeling binnen het sociaal domein 

www.divosa.nl
Divosa is de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen. Divosa wil dat iedereen aan de samenleving deelneemt, het liefst door te werken. De vereniging ondersteunt haar leden bij deze missie. Dit doet ze door te lobbyen, professionele netwerken te ondersteunen, door kennis te brengen en uitwisseling ervan tussen gemeenten te stimuleren. Daarom organiseert Divosa diverse bijeenkomsten voor medewerkers in het sociale domein, publiceert ze vakliteratuur en onderzoek en is ze gesprekspartner op bestuurlijk niveau.

www.stimulansz.nl
Stimulansz is een kennis- en adviespartner in het sociaal domein. De roots liggen in de sociale zekerheid. Stimulansz is een breed georiënteerde innovatieve dienstverlener op de terreinen van werk en inkomen, welzijn en gezondheid. Ze delen de kennis graag met andere spelers uit het maatschappelijk veld en zoeken de verbinding. Stimulansz adviseert, informeert en biedt aansluitend ook praktische oplossingen zoals tools voor bedrijfsvoering, digitale informatieproducten of apps. 

www.movisie.nl
MOVISIE stelt zich ten doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. Daartoe ondersteunt het burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). 

www.interventiesnaarwerk.nl
U vindt op deze site informatie over de effectiviteit van re-integratiedienstverlening.
Via de databank worden interventies gepubliceerd die een bepaalde mate van onderbouwing kennen ten aanzien van werking en effectiviteit.
Aan ontwikkelaars en uitvoerders van re-integratie-interventies wordt een systematiek aangeboden om interventies te onderbouwen en te evalueren.
Inzicht in de effectiviteit van re-integratie-interventies staat nog in de kinderschoenen, maar is erg belangrijk voor de kabinetsdoelstellingen rond arbeidsparticipatie. Deze website wil een bijdrage leveren aan het vergroten van dit inzicht.

www.gemeenteloket.szw.nl
Gemeenteloket van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

www.werk.nl
Een site voor werkgevers, werkzoekenden, Werkbedrijf en gemeente.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis
Ouderen en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Als zij meer gezondheidsklachten krijgen, kunnen aangepaste woningen, zorg of ondersteuning thuis nodig zijn. Afhankelijk van de persoonlijke situatie, kan deze zorg aangevraagd worden bij de gemeente of via de wijkverpleegkundige. Heeft iemand 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dan is onder voorwaarden intensieve zorg thuis mogelijk.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp
Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdhulp. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

www.nji.nl
Het Nederlands Jeugd instituut richt zich op het bevorderen van een optimale ontwikkeling van jeugdigen en de sociale en pedagogische context waarin zij leven. Meer in het bijzonder zet het NJi zich in voor de verbetering van kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan jeugdigen en opvoeders.

www.vilans.nl
Vilans beoogt via kenniswerk de kwaliteit en doelmatigheid van zorg, ondersteuning en dienstverlening aan mensen met beperkingen, chronisch zieken en kwetsbare ouderen te versterken om zodoende de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van deze mensen te bevorderen.

www.ggznederland.nl
GGZ Nederland is de brancheorganisatie van instellingen voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg.

www.zorgportaal.nl
Alle nieuws over de zorg (incl. zorgkrant, zorgjobs, zorgthema, zorgforum, zorgpublicatie, zorgagenda en zorgstore).

www.binnenlandsbestuur.nl
Onafhankelijk weekblad voor ambtenaren en bestuurders bij de overheid.

www.vng.nl
Belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden.

www.overheid.nl
Overheidsproducten zoals subsidies, vergunningen, belastingen, uitkeringen, etc.

www.ser.nl
De SER adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen.

www.raadrvs.nl
De relaties tussen volksgezondheid en andere domeinen in de samenleving veranderen. Er ontstaan nieuwe sociale verbanden, die soms de gevestigde orde van zorg, welzijn, wonen en werken uitdagen. Bestaande functies, taken en rollen veranderen of verdwijnen, terwijl er ook weer nieuwe bijkomen. Ook technologische innovaties en initiatieven van burgers beïnvloeden de inrichting van de samenleving. Dit alles heeft belangrijke gevolgen voor de verhoudingen tussen burgers, professionals, maatschappelijke organisaties en overheden. Lokale overheden hebben meer verantwoordelijkheden gekregen, van burgers wordt meer eigen verantwoordelijkheid verlangd, professionals dienen zowel specialisten als generalisten te zijn.

www.managementboek.nl
Boekensite voor managers.

www.ooa.nl
Orde voor organisatiekundigen en –adviseurs.

x
Deze website maakt gebruik van cookies en trackingcodes om informatie op te slaan. Door deze site te gebruiken, accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. Lees meer. Akkoord