Interimair Linkedin Interimair Twitter
Interimair logo
Na 15 jaar ben ik gestopt met de Klanten-Opdracht-Evaluaties, omdat ik veel teruggevraagd werd/word door opdrachtgevers die al meerdere Klanten-Opdracht-Evaluaties hebben ingevuld. Vanzelfsprekend zou dit niet gebeuren wanneer opdrachtgevers niet tevreden zouden zijn. Het instrument verliest dan ook enigszins aan waarde.
 
Daarom heb ik gemeend enkele andere vormen van waardering binnen de opdrachten hier te delen /uploads/Interimair.mp4

 

Bureau Interimair sloot tot eind 2017 iedere opdracht af met een Klanten-Opdracht-Evaluatie.
Met enige trots kan ik u alvast mededelen dat de opdrachtgevers de kwaliteit van dienstverlening van Interimair in de voorgaande 15 jaar met een gemiddelde beoordeling van 8,4 hebben gewaardeerd. In de onderstaande evaluaties leest u naast de waarderingscijfers ook hun onderbouwing.

Gemeente Zwartewaterland

van 01 april 2016 tot 01 september 2017

De opdracht als manager a.i. Sociaal Domein omvat:

 • rechtstreeks leidinggeven aan alle onderdelen van het Sociaal Domein (Jeugd, Wmo en Participatiewet)
 • doorontwikkeling van de decentralisaties en specifiek de vormgeving van de transformatie, waaronder de ontwikkeling van één Centrale Toegang
 • bijdrage leveren aan de borging van de drie decentralisaties
 • onderhouden van contacten met uitvoerings- en ketenpartners

KLOE opdracht manager a.i. Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 01-04-2016 tot 01-09-2017

 

Intergemeentelijke Sociale Dienst Optimisd

van 16 maart 2015 tot 01 oktober 2015

De opdracht als teammanager a.i. omvat:

 • Teammanager a.i. Inkomen & Voorzieningen
 • Aansturing en doorontwikkeling van het team in professionalisering en vakmanschap

KLOE opdracht teammanager a.i. Intergemeentelijke Sociale Dienst Optimisd 16-03-2015 tot 01-10-2015

 

Orthopedagogisch Centrum Ambiq, regio Bovenregionale Zorg voor Jeugd en Volwassenen

van 01 juni 2014 tot 27 oktober 2014

De opdracht als clustermanager a.i. omvat:

 • Integraal leidinggeven aan 2 woonzorgboerderijen en IBZW i.v.m. zwangerschapsverlof.

KLOE opdracht clustermanager a.i. Ambiq 01-06-2014 tot 27-10-2014


Gemeente Horst aan de Maas

van 01 februari 2013 tot 01 november 2014

De opdracht als teammanager a.i. Werk, Inkomen en Zorg omvat:

 • doorontwikkeling van WIZ met specifieke aandacht voor:
  - dienstverlening
  - re-integratie/participatie
  - bemoeizorgnetwerk (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur)
  - kanteling Wmo
  - resultaatgericht werken
 • lid van het programmamanagementteam Sociaal Domein
  voorbereiding decentralisaties Participatiewet, AWBZ-Wmo en Jeugdzorg

KLOE opdracht teammanager a.i. gemeente Horst aan de Maas 01-02-2013 tot 01-11-2014


Orthopedagogisch Centrum Ambiq, regio Drenthe

van 09 januari 2012 tot 01 november 2012

De opdracht als clustermanager a.i. omvat:

 • Integraal leidinggeven aan 4 ZIB-groepen, van regio Drenthe; 3 op de locatie te Rolde en 1 in Hoogeveen (Volta 4D). Het accent ligt op de dagelijkse aansturing en het team professionals weer in hun kracht te zetten, de opbouw en doorontwikkeling van de ZIB Rolde en de voorbereiding van de samenvoeging eind 2013 in Hoogeveen.

KLOE opdracht clustermanager a.i. Ambiq 09-01-2012 tot 01-11-2012.pdf


Orthopedagogisch Centrum Ambiq, regio Volwassenenzorg

van 07 april 2011 tot 09 januari 2012

De opdracht als clustermanager a.i. omvat:

 • integraal leidinggeven aan een cluster Volwassenenzorg en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het aanbod aan de clienten van Ambiq: wonen, dagbesteding, werken en integratie, alsmede voor de uitvoering van de zorg- en begeleidingsplannen
 • het accent ligt op vormgeving van de doorontwikkeling van het team en de woonzorgboerderij

KLOE opdracht clustermanager a.i. Ambiq 07-04-2011 tot 09-01-2012.pdf


Orthopedagogisch Centrum Ambiq, regio Twente

van 07 april 2011 tot 01 december 2011

De opdracht als clustermanager a.i. omvat:

 • integraal leidinggeven aan een Intensieve Behandelgroep (8-16 jaar)
 • een trainingshuis (16-20 jaar) met licht verstandelijke beperking

KLOE opdracht clustermanager a.i. Ambiq 07-04-2011 tot 01-12-2011.pdf


Samenwerkingsverband gemeenten Aalsmeer/Uithoorn (projectleider a.i. e-dienstverlening)

van 01 mei 2010 tot 07 april 2011

De opdracht als interim projectleider omvat:                                                        

 • zorgdragen voor structuur en resultaat bij de implementatie van de Triple C Suite van GovUnited t.b.v. de e-dienstverlening
 • implementatie van CMS / 2 nieuwe websites inclusief PDC (Producten Diensten Catalogus) en ondersteuning bij doorontwikkeling
 • ontwikkeling en implementatie van e-diensten
 • aansturen van de extern Functioneel Beheerders van de Triple C Suite

KLOE opdracht projectleider e-dienstverlening gemeenten Aalsmeer-Uithoorn (01-05-2010 tot 06-04-2011).pdf
 

Individueel coachingstraject

van november 2010 tot april 2011

De opdracht betreft individuele coaching van een zelfstandige professional, die zich authentieker wil kunen opstellen binnen de opdrachten.

KLOE opdracht indviduele coaching ZZP-er (november 2010 tot april 2011).pdf
 

Gemeente Schiedam (extern projectleider 'Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht'):

van 01-07-2008 tot 01-04-2010

De opdracht als projectleider omvat:

 • Het opzetten en aansturen van een project, gericht op langdurig werklozen. Doel is hen te laten participeren op een zo hoog mogelijke trede van de re-integratieladder;
 • uitwerken van het plan van aanpak inclusief de resultaatafspraken;
 • als projectleider, kwartiermaker en leidinggevende opzetten, implementeren, faciliteren en aansturen van genoemd project;
 • verantwoordelijk voor de werving en selectie van 8 tijdelijke klantmanagers die gedurende de projectduur worden ingezet om de afgesproken resultaten te behalen;
 • het doorlichten en aanpassen van de werkprocessen;
 • het inrichten van de werkplekken;
 • het meten van de resultaten;
 • aansturen van de interim klantmanagers.

KLOE 10x opdracht project gemeente Schiedam (01-07-2008 tot 01-04-2010).pdf


Gemeente Schiedam (interim-teamleider)

van 05-11-2007 tot 01-07-2008

De opdracht als interim-manager omvat:

 • zorgdragen voor de bedrijfsvoering van het aanvraagteam bij de afdeling Werk en het integraal leidinggeven aan dit team. Dit betreft de aansturing van 20 medewerkers, bestaande uit receptiemedewerkers, aanvraagconsulenten en archiefmedewerkers.

In aanvulling op deze dagelijkse aansturing:

 • fungeren als 'vooruitgeschoven post' in de samenwerking met het CWI;
 • deelname in werkgroep huisvesting vanuit receptie (o.a. opstellen van afspraken met CWI over hoe taken te organiseren en bepalen van de impact op huisvesting);
 • afstemming rond agressieprotocol met CWI, UWV en gemeente;
 • verzorgen van verdere inbedding van het project Darwin (digitaliseren klantdossiers).

KLOE (2x) opdracht gemeente Schiedam (05-11-2007 tot 01-07-2008).pdf

 

Individueel coachingstraject

van oktober 2007 tot februari 2008

De opdracht betreft individuele coaching in de ontwikkelfase van nieuwe dienstverlening in de vorm van projectleider.

KLOE opdracht individuele coaching ZZP-er (oktober 2007 tot februari 2008).pdf

 

RIBW Den Haag (interim teammanager)

van 01-10-2006 tot 01-10-2007

De opdracht als zelfstandig interim-manager omvat een veranderopdracht: 

 • teammanager van 2 RVE's op 7 locaties, bestaande uit ± 35 medewerkers;
 • uitvoering geven aan de managementsystematiek zoals verwoord in de uitwerking van de communicatiestructuur en is afgeleid van de organisatiestructuur RIBW Den Haag;
 • het voeren van jaargesprekken met alle personeelsleden van de 2 RVE's;
 • het voorbereiden van de twee RVE's voor de HKZ-certificering;
 • ondersteuning bieden aan de twee aanwezige coördinerend begeleiders bij de uitvoering van hun functie.

KLOE opdracht RIBW Den Haag (01-10-2006 tot 01-10-2007).pdf

 

GSD Veluwerand (interim teamleider)

van 01-01-2007 tot 10-09-2007

De opdracht als zelfstandig interim-manager omvat een veranderopdracht:

 • vervangingsopdracht als teamleider a.i. van een integraal operationeel team (werk, zorg en inkomen) en leiding geven aan ± 13 medewerkers;
 • verandermanagement: het in gang zetten van en vormgeven aan ontwikkelingen m.b.t. ketensamenwerking, reïntegratie en uitstroom.

KLOE opdracht Intergemeentelijke Sociale Dienst Veluwerand (01-01-2007 tot 10-09-2007).pdf

 

Individueel coachingstraject

van maart tot november 2006

De opdracht omvat individuele coaching in de startfase van zelfstandige onderneming.

KLOE opdracht individuele coaching ZZP-er (maart tot november 2006).pdf

 

Gemeente Vught (interim operationeel manager)

van 01-02-2005 tot 01-01-2007

De opdracht als operationeel manager a.i. omvat verander-/ ontwikkelingsmanagement, met specifieke aandacht voor:

 • aansturing en herijking/doorontwikkeling van het loket WegWijs tot een breed Wmo-Zorgloket WegWijs;
 • ondersteuning bij de implementatie van de WMO;
 • tijdelijke ziektevervanging van operationeel manager bij de eenheid Arbeid & Inkomen;
 • coaching en ondersteuning bieden bij de operationele eenheid Arbeid & Inkomen;
 • voorbereiden en implementeren van een driejarige experimenteerperiode, om -met behoud van zelfstandigheid- alle op werk gerichte activiteiten van de eenheid Arbeid & Inkomen, in te brengen in een BVG;
 • verhuizing naar nieuw gemeentekantoor voorbereiden en invoering van concept vraaggerichte dienstverlening;
 • voorbereiden van het onder één aansturing brengen van de operationele eenheden Arbeid & Inkomen en Wmo-/zorgloket;
 • voortgang veranderingstraject in primaire processen (implementatie/uitwerking visie verwoord in nota 'Arbeid & Inkomen op weg naar Vernieuwing');
 • (her-)oriëntatie (regionale) samenwerking op de diverse terreinen;
 • going concern taken.

KLOE (1x) opdracht gemeente Vught (01-02-2005 tot 01-01-2007).pdf

 

Visio zorginstelling (interim-teammanager)

van 01-09-2004 tot 01-02-2005

De opdracht omvat:

 • het geven van dagelijkse leiding aan vijf teams (ca. 40 medewerkers);
 • snel en accuraat de vertaalslag maken tussen beleid en uitvoering;
 • een actieve bijdrage leveren aan veranderingen binnen het wonen.

KLOE (6x) opdracht zorginstelling Visio (01-09-2004 tot 01-02-2005).pdf

 

Gemeente Bussum (interim-afdelingshoofd Sociale Zaken)

van 01-08-2004 tot 31-07-2005

De opdracht als afdelingshoofd Sociale Zaken a.i. omvat overbruggingsmanagement, met specifieke aandacht voor:

 • voortgang veranderingstraject in primaire processen (implementatie/ uitwerking visie verwoord in nota 'Samen verder', Sociale Zaken Bussum naar de toekomst);
 • formatieonderzoek, waarbij vooral een vergelijk met de regiogemeenten wordt gemaakt en waarbij de effecten van recente ontwikkelingen worden meegenomen;
 • bedrijfsvoering finetunen;
 • (her-)oriëntatie regionale samenwerking op de diverse terreinen;
 • going concern taken.

De gewenste veranderingen moeten leiden tot een goed ingerichte en efficiënt functionerende afdeling, die in staat is de veranderingen binnen de sociale zekerheid op een flexibele wijze door te voeren. Deze veranderingen nopen tot een meer bedrijfsmatige en resultaatgerichte uitvoeringsorganisatie.

KLOE (2x) opdracht gemeente Bussum (01-08-2004 tot 31-07-2005).pdf

 

Gemeente Bergen op Zoom (interim-hoofd afdeling Werk en afdeling Inkomen)

van 01-12-2003 tot 01-06-2004

De opdracht omvat:

 • ondersteuning bieden aan en coachen van de teamleiders van de afdelingen werk & inkomen 57,25 fte);
 • sturen op resultaten op basis van een plan van aanpak van het verbeterplan;
 • zorgdragen voor een goede managementrapportage en verantwoordingssystematiek;
 • in samenwerking met de sectordirecteur vorm en inhoud geven aan de positionering van kwaliteit en interne controle;
 • het structureren en inbedden van Hoogwaardig Handhaven;
 • analyseren van de problematiek en het maken van een plan van aanpak om te komen tot oplossingen van de geconstateerde problemen (oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn);
 • lid van het Sector Management Team.

KLOE (4x) opdracht gemeente Bergen op Zoom (01-12-2003 tot 01-06-2004).pdf

 

Gemeente Schiedam (interim-teamleider)

van 30-09-2002 tot 01-12-2003

De eerste opdracht omvat:

 • hulp en ondersteuning bij het (cultuur-) veranderingsproces;
 • het inzichtelijk maken van onderliggende problemen;
 • advisering van het management bij het zoeken naar een gewenste managementstijl;
 • het verkrijgen van inzicht in de wijze van functioneren en communiceren van medewerkers en management en het aangeven van mogelijkheden tot verandering/verbetering hiervan.


De tweede opdracht omvat:

 • vorm en gestalte geven aan een nieuw op te zetten team 'inkomensmanagement' binnen de afdeling Inkomen;
 • het invoeren van dit veranderingstraject betekent dat medewerkers een geheel nieuwe functie krijgen met andere taken en rollen dan voorheen;
 • belangrijke peilers van dit veranderingstraject zijn:
  professionaliteit, effectiviteit, efficiency, meetbaarheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit.

KLOE (2x) opdrachten gemeente Schiedam (30-09-2002 tot 01-12-2003).pdf

x
Deze website maakt gebruik van cookies en trackingcodes om informatie op te slaan. Door deze site te gebruiken, accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. Lees meer. Akkoord